Účetní závěrka vybraných účetních jednotek k 31.12.2018 krok za krokem

Lektor: Ing. Andrea Hošáková
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 16.1.2019
Cena: 1200,-  Kč

Pozor! Seminář posunut na nový termín!

Návod, jak zvládnout uzávěrku vybraných účetních jednotek - příspěvkových organizací a ÚSC

Místo a termín konání

MANERA Consulta - školící středisko, Kalusova 871/8, Ostrava - 16. ledna 2019 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:00 - 13:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 200,- Kč

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 5122018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Praktická aplikace přímých daní v PO a zkušená lektorka

 Lektorka vede vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

- Co nového na webu MFČR – otázky a odpovědi na aktuální problematické otázky

 

- Na co nezapomenout při provádění fyzické či dokladové inventarizaci (oprávky dlouhodobého majetku, fondy a využití zjednodušeného inventarizačního soupisu, pasiva obecně, specifika inventury softwaru, pozemků, podrozvaha, vypůjčený či pronajatý majetek)

 

- Fondové hospodaření příspěvkové organizace

 

- Aktualizace vnitřních předpisů vybrané účetní jednotky

- Vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky

- Zaúčtování technického zhodnocení majetku dokončeného případně pokračujícího po 31.12 kalendářního roku (včetně otázky z čeho toto TZ hradit)

 

-  Vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů

 

- Zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek

- Zaúčtování opravných položek k pohledávkám a k majetku

- Doúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků

- Oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti

- Výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob

- Sestavení povinných výkazů dle rozsahu účetní závěrky

- Konsolidace za rok 2018 pro vybrané účetní jednotky

- Co předkládáme orgánu zřizovateli pro schválení účetní závěrky

 

- Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku

 

 - Povinnost mít zveřejněn rozpočet i rozpočtový výhled


      

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.