Kraj a obec v pozici plátce DPH

Kraj a obec v pozici plátce DPH

Cena
580,00 Kč,-

Nakladatel: Paris Karviná

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

Dostupnost :
Skladem

Autorky publikace soustředily pozornost na uplatnění DPH v praxi obcí, měst a krajů, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi územních samosprávných celků při uplatňování DPH vyskytují.

Jednotlivé kapitoly jsou v rámci 2. vydání aktualizovány na právní stav platný k datu vydání publikace.

Původní kapitoly publikace jsou doplněny o nové praktické příklady, obsahují vzory smluvních ujednání a vzory úprav ve vnitřních předpisech ÚSC ve vazbě na DPH. Nově je publikace doplněna o výklad k vyplnění kontrolního hlášení a dále o příklady, které postihují nejčastější situace při prodeji pozemků, se kterými se ÚSC v praxi často setkávají. V rámci aktualizovaného vydání jsou doplněny dvě nové kapitoly postihující sociální služby a přeshraniční plnění se zaměřením na vybrané situace z praxe ÚSC.

Aktualizované vydání publikace je vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti DPH u obcí, měst a krajů, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce, z nichž mnozí se s problematikou DPH potýkají již od roku 2009.

Publikace je určena nejen pracovníkům ekonomických úseků, ale i úseků správy majetku, a v neposlední řadě i starostům a tajemníkům měst a obcí.

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

 • předmět DPH ( plnění, která nejsou předmětem DPH – např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozena od daně )
 • základ daně a výpočet daně, oprava základu daněpovinnost přiznat daň ( zpřesnění úpravy u záloh, změny při  stanovení DUZP)
 • sazby DPH
 • nárok na odpočet DPH ( krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody)
 • daňové doklady
 • ručení za daň ( smluvní ujednání a vzory úprav ve vnitřním předpise)
 • oblast stavebních prací (sazby daně a režim přenesení daně) – režim přenesení daně (vazba na výkon veřejné správy a ručení za daň)
 • nájemní vztahy a související služby (typy nájemních vztahů, režim dílčích plnění, vzory smluvních ujednání, zálohy a vyúčtování služeb souvisejících s nájmem, vzory daňových dokladů)
 • prodej nemovitého a movitého majetku (příklady na posuzování stavebních pozemků)
 • vklad majetku (nemovitých věcí, movitého majetku)
 • věcná břemena (stanovení dne uskutečnění plnění po 1. 7. 2017, vzory smluvních ujednání )
 • odpadové hospodaření (komunální odpad, odpad podnikatelů)
 • hospodaření s lesy (nájemní a pachtovní smlouvy, prodej dřeva, nárok na odpočet)
 • provoz kulturních a sportovních zařízení
 • stravovací a ubytovací služby
 • provozování vodovodů   a kanalizací (formy provozování, sazby, nárok na odpočet, dotace )
 • finanční činnosti
 • sociální pomoc
 • skupina pro účely DPH ( registrace skupiny, přeshraniční plnění, atd.
 
Powered by Phoca Cart
Image
Econompress 2022