Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2020

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Ostrava
Datum konání: 3.9.2020 29.9.2020
Cena: 1 490,- Kč

Semibář se bude konat! Je v omezeném počtu účastníků.

Podrobný výklad DPH po rozsáhlé novele zákona o DPH k 1.4.2019 v praxi obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací (školy, zdravotní, sociální zařízení, kulturní a sportovní zařízení, technické služby) včetně praktických příkladů z praxe s využitím i aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při změně sazeb u tepla, vodného, stočného, stravovacích služeb s ukázkou účetního postupu.

 

Seminář je vhodný i pro začátečníky ( v úvodu bude zmíněno i sledování obratu pro povinnou registraci). Součástí semináře jsou i základní kontrolní vazby na účetnictví.

 

V závěru semináře bude poskytnut i výklad ÚSC k postupu při úplatném převodu nemovitých věcí s aktuálními výklady GFŘ.

 

Seminář je určen zejména pro:

- ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- ekonomy a účetní územních samosprávných celků

Místo a termín konání

MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, Ostrava - Mariánské Hory -  3. září 2020  29. září 2020 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků
  9:00 - Zahájení semináře
14:00 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad včetně účetních příkladů.

Občerstvení zajištěno - v rámci semináře bude podáváno lehké občerstvení.

Vložné – účastnický poplatek: 1 490,- Kč

(nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 392020; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor: Ing. Lydie Musilová

Lektorka má dlouholetou praxi v daňové poradenské firmě, která jako jedna z mála v ČR poskytuje poradenství neziskovému sektoru, zejména ÚSC a PO a věnuje se rovněž i přednáškové činnosti. Je připraveni odpovědět na vaše dotazy předem zaslané nebo v rámci diskuze na semináři. Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Ing. Musilová je navíc spoluautorkou stále aktuální publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH a nové publikace určené PO s názvem DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, na které se účetními příklady podílel Ing. Lang. Obě knihy je možno na semináři nebo přes E shop v naší agentuře zakoupit.

 

 

Program semináře:

- Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně, leasingy a „obědové“ poukazy

- Sledování obratu, odpočet při registraci

- Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy

- Daňové doklady,  povinnosti k doručení, nejčastější chyby při vystavovaní DD s ukázkou

- Základ daně,  nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění ( směny majetku), zaokrouhlení ZD – výklad GFŘ

- Výpočet daně

- Oprava základu daně - změny při vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH

- Sazby daně - změny pro rok 2020, vysvětlení aplikace platné sazby u plnění se zálohami, změnou sazeb v průběhu roku a provedení vyúčtování ( teplo, vodné stočné, stravovací služby),

- Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.

- Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – RPD u stavebních prací ve vztahu k posuzovaní osoby nepovinné k dani (výkonu veřejné správy u ÚSC)

- Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

- Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - změny v RPD

- Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost

- Přeshraniční plnění - nejčastější příklady řešení v praxi, novely pro rok 2020

- Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví

- Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků, výklady poskytnuté SMO, krajům

- Modelové příklady z vazby DPH na účetnictví a kontrolní hlášení

 

 V průběhu výkladu bude věnován velký prostor dotazům, které lze zaslat předem pořádající vzdělávací agentuře

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti).

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.